Newspeak

„Je to krásné, ničit slova. Samozřejmě největší odpad je u sloves a přídavných jmen, ale jsou i stovky podstatných jmen, která by se dala vyřadit také.“ ‘It’s a beautiful thing, the destruction of words. Of course the great wastage is in the verbs and adjectives, but there are hundreds of nouns that can be got rid of as well.’

(George Orwell, 1984, chapter 5)

Před časem jsem na BBC četl fascinující článek, kde se rodilým mluvčím angličtiny zcela vážně doporučovalo, aby se svou mateřštinu naučili používat lépe, protože jim zbytek světa moc nerozumí. Zejména v prostředí mezinárodního byznysu se ke komunikaci používá jednoduchá angličtina s omezenou slovní zásobou a nekomplikovanou větnou stavbou. Jestliže chtějí manažeři z anglicky mluvících zemí v tomto prostředí uspět, musí se přizpůsobit většině. Dokonce již existují jazykové školy, které učí rodilé mluvčí mluvit jednoduše. Zvládnout to prý není nijak snadné. Not long ago I read a fascinating story on the BBC where the native speakers were seriously advised that they should learn how to speak their mother tongue better as they are not really understood by the rest of the world. Particularly in the milieu of international business a simple form of English with limited vocabulary and uncomplicated sentence structure is preferred. If the managers from English speaking countries want to succeed in such an environment, they must accommodate to the majority. There are even language schools which teach the native speakers to speak more plainly. Learning this is reportedly not that easy.
Mně osobně se tento trend nelíbí. Ne snad, že bych si myslel, že máme usilovat o nějakou shakespearovskou dokonalost. Problém je v tom, že takto se ruší standard, podle kterého jde měřit všechno ostatní. To, že hůře rozumíme rodilým mluvčím, je podle mého z větší části náš problém. Přinejmenším standardy britské a americké angličtiny je dobré zachovávat. Když je opustíme, budeme laťku náročnosti už jenom snižovat. Obávám se, že i dnešní zjednodušená business English může být v budoucnu pořád příliš složitá a bude ji třeba opět zjednodušit, protože v byznysu jde koncem konců hlavně o čísla. Nakonec budeme komunikovat v jednoduchých kódech, pokud vůbec. Prvním krokem na této cestě jsou kurzy zjednodušené angličtiny pro rodilé mluvčí, aby nás už konečně přestali obtěžovat tou svou divnou řečí. Personally, I do not like this trend at all. It’s not that I think we are supposed to strive for some sort of Shakespearean perfection. The problem is that we are abolishing the standard by which everything else can be measured. That we understand the natives with difficulty is our problem for the bigger part if you ask me. It is good to keep the standards of British and American English at least. If we abandon these, we will only continue setting the bar of demands lower and lower. I am afraid that even today’s simple business English can again become too difficult in future and more simplifying will have to be done because business is ultimately more about figures than anything else. In the end we will communicate in basic codes if at all. The first steps on this road are courses of simplified English for the native speakers so that they stop bothering us with that strange talk of theirs.
„Napadlo tě někdy, Winstone, že asi v roce 2050 nejpozději nebude naživu jediná lidská bytost schopná rozumět rozhovoru, který právě vedeme?“ ‘Has it ever occurred to you, Winston, that by the year 2050, at the very latest, not a single human being will be alive who could understand such a conversation as we are having now?’

(Orwell, ibid)

Uváděný článek z BBC si můžete přečíst zde. You can read the cited BBC report here.