Firemní kurzy

Smyslem firemní výuky je rychle a efektivně dovést zaměstnance ke zvládnutí cílového jazyka s důrazem na oblasti specifické pro jednotlivá pracovní zařazení. Těžištěm je rozvíjení praktických komunikačních dovedností, upevňování solidních základů mluvnice a procvičování obchodní angličtiny.

Vyučuje se v malých skupinkách, nebo formou individuálních hodin. Rozsah výuky je jedna nebo dvě 60minutové lekce týdně, pokaždé se zadáním domácího úkolu.

Dosažené znalosti frekventantů kurzů jsou průběžně testovány. K tomuto účelu slouží jednak meziroční písemný test většího rozsahu a jednak dílčí testy vždy po uzavření většího tematického bloku z mluvnice, nebo slovní zásoby. Meziroční písemný test je připravován ve více provedeních pro různé stupně jazykové pokročilosti.

Podle dosažených znalostí jsou studující rozděleni do několika úrovní podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Vyučuji všechny úrovně jazykové pokročilosti od A1 – začátečník, přes B2 – středně pokročilý až po nejpokročilejší zájemce na úrovni C2.

Náplň výuky a používané materiály:

Na hodinách se postupně procvičuje pět základních oblastí jazykové kompetence, které zhruba korespondují s pěti částmi jazykových zkoušek podle Cambridge English Language Assessment:

 • konverzace
 • čtení
 • psaní
 • poslech
 • mluvnice

Základním materiálem k výuce mluvnice jsou osvědčené učebnice z Cambridge University Press:

 • Raymond Murphy, Essential Grammar in Use 
 • Raymond Murphy, English Grammar in Use 
 • Martin Hewings, Advanced Grammar in Use

Tyto učebnice jsou podle potřeby hojně doplňovány dalšími materiály, včetně cvičebnic české provenience, jako např. Nová cvičebnice anglické gramatiky autorů T. Gráf a S. Peters.

Výchozím materiálem pro Business English je rovněž dobře zavedená řada International Express:

 • Angela Buckingham, Bryan Stephens, Alastair Lane, International Express, Elementary
 • Keith Harding, Rachel Appleby, International Express, Pre-intermediate
 • Keith Harding, Alastair Lane, International Express, Intermediate
 • Rachel Appleby and Frances Watkins, International Express Upper Intermediate

Kromě těchto učebnic se k výuce obchodní angličtiny používají mnohé další prameny, jako např. řada Business Vocabulary in Use a Professional English in Use (Oxford University Press), učebnice právnické angličtiny International Legal English (Cambridge University Press) česká edice časopisu Business Spotlight (vydává Economia, a.s.) a četné internetové zdroje.

Nácvik psané komunikace je zaměřen především na schopnost rychle a efektivně vyřizovat elektronickou poštu.

Jako doplňkový materiál k výuce všeobecné angličtiny se používají prvotřídní učebnice Life vydavatelství National Geographic Learning.

Multimediální výuka:

Kromě klasických učebních metod se na hodinách intenzivně pracuje s různými multimediálními
zdroji:

 • audio nahrávky k poslechovým cvičením
 • výuková videa
 • elektronické jazykové testy
 • jazykové aplikace a slovníky pro mobilní zařízení na platformě Android a iOS
 • odborné články a texty, dostupné na Internetu
 • televizní vysílání stanic BBC a CNN
 • doplňkové materiály ze serverů jako např. http://www.bbc.com http://simple.wikipedia.org
  http://en.wikipedia.org http://www.helpforenglish.cz/ http://www.theguardian.com/
  http://www.praguepost.com/ http://www.youtube.com http://www.ted.com/

Jedním z cílů multimediální výuky je zprostředkovat živý kontakt s aktuální podobou angličtiny ve světě. Kromě základního zaměření na British English a US English se rovněž procvičuje porozumění přízvuku nerodilých mluvčích z oblastí relevantních pro byznys.