PŘEDMĚT S INFINITIVEM aneb „Chci, abyste mi koupili auto!“

Dát dohromady tuto životně důležitou větu anglicky vyžaduje umět vazbu předmětu s infinitivem:

 I want you to buy me a car.

O co jde?

I want to be free.
I would like to go home.
John wanted to visit me.

Tyto věty s infinitivem (to be, to go, to visit), nejsou složité:

Chci být svobodný.
Rád bych šel domů.
John mě chtěl navštívit.

Co však, když do věty vstoupí další osoba? Chci být svobodný. – Budiž, ale co když chci, abyste vy byli svobodní? Potom řeknu:

I want you to be free.

Rád bych šel domů. – Dobrá, ale co když bych rád, aby ona (už konečně) šla domů? Potom řeknu:

I would like her to go home.

Tuto další osobu vložíme do věty coby předmět slovesa před infinitiv:

I want him to speak to me.
Chci, aby se mnou mluvil.
I would like Jane to help me.
Rád bych, aby mi Jana pomohla.
They want our children to learn English.
Chtějí, aby se naše děti učily anglicky.
John wanted me to visit him.
John chtěl, abych ho navštívil.

Podívejte se na další jednoduché příklady:

I would like you to come to dinner tomorrow. Ráda bych, abys zítra přišel na večeři.
I want you to tell me something. Chci, abys mi něco řekl.
They want me to send them a report every week. Chtějí, abych jim každý týden poslal zprávu
I don’t want you to go there alone. Nechci, abys tam šel sám.
Peter would like you to help him. Petr by rád, abys mu pomohl.
We want you to read it. Chceme, abyste si to přečetli.
We would like you to wait for us. Rádi bychom, abyste na nás počkali.
Paul doesn’t want us to help him. Paul nechce, aby mu pomáhali.
She wanted me to give her more time. Chtěla, abych jí dal více času.
Tom wanted us to believe him. Tom chtěl, abychom mu věřili.
We don’t want you to pay for this. Nechceme, abyste to platil.
My sister would like you to send her those photos. Moje sestra by ráda, abys jí poslal ty fotky.
We want you to start thinking about it. Chceme, abyste o tom začali přemýšlet.
They wanted me to sign it. Chtěli, abych to podepsala.
Do you want us to send it to you by post? Chcete, abychom vám to poslali poštou?
I would like you to tell them the truth. Rád bych, abys jim řekl pravdu.
My parents would like me to get married. Moji rodiče by rádi, abych se oženil.
They didn’t want me to sell it to anybody else. Nechtěli, abych to prodal někomu jinému.
We would like you to look at our products. Rádi bychom, abyste se podíval na naše výrobky.
I want you to forget this. Chci, abys to zapomenul.
I don’t want anybody to know about it. Nechci, aby to někdo věděl.
I would like you to stop smoking. Ráda bych, abys přestal kouřit.
I would like you to understand me. Rád bych, abyste mi rozuměli.