ANOTHER, OTHER a OTHERS – velký přehled, neboli VEPŘ ;-)

Výrazy ANOTHER, OTHER, THE OTHER, OTHERS a THE OTHERS dokážou pořádně zamotat hlavu. Co takhle udělat si v nich pořádek? Zkusme to spolu, krok za krokem:

 

Základem je slovo OTHER.
Než postoupíme dále, zastavme se na chvíli, abychom si ho mohli tak trochu „ohmatat“ :-)

OTHER znamená JINÝ nebo DRUHÝ. Původ slova sahá tisíce let daleko až do dob, kdy se mluvilo starobylým praindoevropským jazykem, ze kterého angličtina pramení, stejně tak jako čeština a většina jazyků současné Evropy. OTHER se takto vyvinulo ze starodávného ánteros, ze kterého například pochází i české úterý, coby druhý den v týdnu. (Stejného původu je německé andere – jiný/druhý, nebo ruské второй – druhý.) Anglické other však neznamená druhý v řadě (první, druhý, třetí …), ale druhý ze dvou (druhá strana ulice – the other side of the street).

 

 OTHER = JINÝ/DRUHÝ
Z tohoto budeme odvozovat všechno ostatní.

 

Další postup si rozdělíme do několika kroků:


     

1. VÝRAZY S VAZBOU NA JINÉ SLOVO

Tyto výrazy se podobají přídavným jménům. Můžeme se se na ně zeptat slovem „jaký?“ a často stojí před nějakým podstatným jménem.

ANOTHER

Jde vlastně o člen neurčitý an/nějaký + other/jiný. „Nějaký jiný“, čili jiný, ještě jeden, další. Kdysi se to i zvlášť psalo.

Protože neurčitý člen nejde dohromady s množným číslem, týká se another pouze čísla jednotného (another child, ne another children).

Avšak, po another může následovat číslovka nebo výraz few s množným číslem (We need another two chairs. Potřebujeme další dvě židle. Can you give me another few minutes please? Můžete mi dát ještě pár minut, prosím?)

Another ve větě nemusí vždy stát přímo před slovem, se kterým se pojí. Například ve frázi one … or another.
(His travel articles are always, for one reason or another, fascinating. Jeho cestopisné články jsou vždycky z nějakého důvodu fascinující.)

There must be another solution! Musí existovat jiné řešení!
Would you like another cup of tea? Dáte si ještě jeden šálek čaje?
I’ll give you another example. Dám vám další příklad.
Let’s wait another ten minutes. Počkejme ještě dalších deset minut.
It will take another few working days. Zabere to dalších pár pracovních dnů.
The town needs a major investment of one type or another. Město potřebuje nějakou větší investici.
I’ve always worn headgear of some sort or another. Vždycky jsem nosil nějakou pokrývku hlavy.

OTHER

Neurčitý člen a/an se nepoužívá u množného čísla.
Proto také nelze říct another boys, ale jen other boys – jiní kluci.

Ani other nemusí být bezprostředně před slovem, se kterým se pojí. Například ve frázi some … or other. 
(Fiona wasn’t able to give some reasons or other for her views. Fiona nebyla schopna uvést jakékoliv důvody pro své názory.)

Ojediněle se other může pojit i s jednotným číslem, jako např. ve spojení one or other nebo some … or other.
(One or other of us will have to go there. Někdo z nás tam bude muset jít. I tried to log on but my password didn’t work for some reason or other. Pokusil jsem se přihlásit, ale moje heslo z jakéhosi důvodu nefungovalo.)

Alsatians, Dobermanns, Rottweilers and other big breeds. Němečtí ovčáci, dobrmani, rotvajleři a jiná velká plemena.
Do other students know about this? Vědí o tom jiní studenti?
There must be other roads to the centre. Musí existovat jiné cesty do centra.
Some students or other were handing out leaflets in front of the school. Nějací studenti rozdávali před školou letáky.
They have obtained this information from some source or other. Získali tu informaci z jakéhosi zdroje.

THE OTHER

Člen určitý si můžeme představit jako jako naše slovo „ten“.
The other boy – „ten jiný“, čili ten druhý kluk.

A protože člen určitý se týká i čísla množného, má množné číslo i the other.
The other boys – „ti jiní“, čili ti druzí, nebo ostatní kluci.

Z ustálených spojení stojí za zmínku:

 • one way or the other – „tak jak tak, tak či onak“
 • the other day – „onehdy“

(Something has to be done one way or the other. Tak či onak, něco se udělat musí. I met John the other day. Onehdy jsem potkal Johna.)

I didn’t know about the other hotel. O tom druhém hotelu jsem nevěděl.
It’s on the other side of the street. Je to na druhé straně ulice.
Go and play with the other children! Jdi si hrát s ostatními dětmi.
I need to talk to the other members of the family. Potřebuji si promluvit s ostatními členy rodiny.
One way or the other, we cannot afford a lawyer. Ať je tomu jak chce, právníka si dovolit nemůžeme.
I was sitting in the bar the other day and the barman came up and said …  Jednou jsem takhle seděl v hospodě a přišel ke mně barman a řekl …


     

2. OTHERS, THE OTHERS

Tyto výrazy se podobají podstatným jménům.
Ve větě se používají samostatně.

Others znamená „jiní lidé“.
The others znamená „ostatní lidé“.

OTHERS – JINÍ (LIDÉ)
Some people remember their dreams, others don’t. Někteří lidé si pamatují svoje sny, jiní ne.
We can learn from the experience of others. Ze zkušeností jiných se můžeme učit.
People are different and what is good for you might not be good for others. Lidé jsou různí a co je dobré pro tebe, možná nebude dobré pro jiné.
You’ve been a positive influence on others. Máš má na jiné lidi dobrý vliv.
THE OTHERS – OSTATNÍ (LIDÉ)
I think we should re-join the others. Myslím, že bychom se měli vrátit za ostatními.
Come and meet the others. Pojď, seznam se s ostatními.
Please don’t tell the others! Prosím, neříkej to ostatním!
John and Shirley were waiting for the others in front of the house. John a Shirley čekali na ostatní před domem.


     

3. OTHER  A „URČENOST“

Co jsme si doposud prošli, se v podstatě týká výrazu other v souvislosti se členem neurčitým (another), určitým (the other, the others), anebo bez členu (other, others).

Členy v angličtině vyjadřují tzv. „určenost“. Když mluvíme, posloucháme, nebo čteme, členy nám pomáhají správně určovat, o čem je vlastně řeč. Srovnejte následující:

 • I’ve got a car.
 • I’ve got the car.

V první větě prostě jen oznamuji, že mám auto. (Takže vás mohu odvézt.)

S druhou větou se setkáme méně často. Může znamenat například „já mám to auto, o kterém je řeč“. (Třeba to Ferrari, o kterém se tady bavíme ;-) )

Určenost však není jen záležitostí členů (a/an, the).

my other, his other, her other …

Přivlastňovací zájmena mají stejnou váhu, jako the.
My friend visited me on Saturday. Tato věta znamená, že ten můj přítel – vy víte, o kom je řeč – mě v sobotu navštívil.

Stejně tak můžeme říct my other ve významu the other.

 • My other sister, Mary, lives in Hong Kong. 

Moje druhá sestra, Mary, žije v Hong Kongu.

 • His other son, Garry, works as a cook in a local restaurant.

Jeho druhý syn, Garry, pracuje jako kuchař v místní restauraci.

 • Her other novels include Sense and Sensibility, Pride and Prejudice and Mansfield Park.

Mezi její další romány patří Rozum a cit, Pýcha a předsudek a Mansfieldské panství.

some other

Zájmeno some má z hlediska určenosti podobný význam, jako a/an:

 • There must be some other way. = There must be another way.

Obě věty vyjadřují totéž: „Musí existovat jiný způsob.“

Some jde použít i s množným číslem:

 • Mary was playing with some other children in the garden.

Mary si hrála s nějakými dalšími dětmi na zahradě.

any other

Podobně lze použít také zájmeno any:

 • Is there any other way? = Is there another way?

Existuje nějaký jiný způsob?

 • There isn’t any other solution. = There isn’t another solution.

Žádné jiné řešení není.

 • Do you know of any other cases like this?

Víte o nějakých dalších případech, jako je tento?

 • There aren’t any other options.

Žádné další možnosti nejsou.

no other

Z hlediska určenosti je význam slova no celkem jasný. Tady vůbec netápeme ohledně toho, o čem je řeč. No totiž znamená „žádný“ :-)

 • No other form of management can save the company from bankruptcy.

Žádný jiný způsob řízení nemůže firmu zachránit před bankrotem.

 • There were no other residences around.

Kolem nebyla žádná jiná obydlí.

 • No other region of the country has this privilege.

Toto privilegium nemá žádný jiný region v zemi.