PŘEDPŘÍTOMNÝ NEBO MINULÝ?

S předpřítomným časem je ta potíž, že ho v češtině nemáme. Takže si o něm pořádně neumíme udělat pojem.

Druhá potíž je v tom, že předpřítomný čas se používá opravdu hodně. Takže se bez něj v komunikaci neobejdeme.

Předpřítomný čas se týká převážně toho, co se stalo. Podobně jako minulý čas. (Který v češtině máme.) Jaký je mezi nimi rozdíl?

Kdybyste chtěli opravdu stručné vyvětlení, tady je:

  • Předpřítomný čas se týká věcí, co jsou aktuální.
  • Minulý čas se týká věcí, co jsou pasé.

Toto stručné vysvětlení jenom trochu rozvedu. Doplním dvě jednoduchá pravidla a pár poznámek. To bude pro začátek úplně stačit, abyste se dokázali rychle a správně rozhodnout, který čas použít ;-)

 

MINULÝ ČAS  (pasé) PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS  (aktuální)
1. víme kdy nevíme kdy
I saw a good film on Sunday.
I met Jane yesterday.
I have seen a good film.
I have met Jane.
Ze sdělení je známo, kdy se věc stala, buď přímo z určení času (yesterday, last week, when I was fifteen …), nebo z kontextu. Ze sdělení se nedozvídáme, kdy se věc stala. (Kdy je méně podstatné, jako že se něco stalo.)
2. nevíme kdy, přesto minulý čas víme kdy, přesto předpřítomný čas
My parents met in Dublin.
The Chinese invented paper.
I haven’t seen her today.
They have done a lot of work this month.
Kdy se věc stala se sice nedozvídáme, avšak svou povahou je jednoznačně pasé, jednoznačně věcí minulosti. Určení času zahrnuje i přítomný okamžik (today, this week, this month, since the morning, so far …).
Pozn. 1 Otázky, týkající se minulosti, začínající na when popř. what time mají vždy minulý čas. (When did you…? nikoliv When have you…?)
Pozn. 2 Pro předpřítomný čas jsou typická příslovce just – právě, already – už a yet – už (v otázce), ještě…(ne) (v záporné větě) – They have just arrived. I have already seen it. Have you read it yet? She hasn’t finished yet.
Pozn. 3 Když je ve výroku o minulosti více sloves, použijeme minulý čas bez ohledu na to, zdali je známo, kdy se věc stala. (Dvě a více sloves de facto zakládá vyprávění, pro které je minulý čas typický. – Mark got up, opened the window and started to exercise.)

 

Podívejte se na následující příklady, jak tato pravidla fungují:

I have read quite an interesting news story. Četl jsem docela zajímavou reportáž.
I sent some thirty emails yesterday. Včera jsem poslal asi třicet emailů.
I haven’t visited the gym yet this year. Letos jsem ještě nebyl v posilovně.
I have signed two lucrative contracts this week. Tento týden jsem podepsal dvě výhodné smlouvy.
George Stephenson built the first successful steam locomotive. George Stephenson postavil první úspěšnou parní lokomotivu.
I saw a very good film yesterday. Včera jsem viděl velmi dobrý film.
I haven’t helped him much this month. Tento měsíc jsem mu mnoho nepomohl.
When I was at secondary school, I played the violin. Když jsem byl na střední, hrál jsem na housle.
I have had four cups of coffee today. Dnes jsem vypil čtyři šálky kávy.
Theodore Roosevelt said: “Believe you can and you’re halfway there.” Theodore Roosevelt řekl: „Věř, že to dokážeš, a jsi v půli cesty.“
I haven’t met him yet. Ještě jsem ho nepotkal.
Darren got up, opened the window, made himself coffee and lit a cigarette. Darren vstal z postele, otevřel okno, udělal si kafe a zapálil si cigaretu.
Have you spoken to him about it yet? Už jsi s ním o tom mluvil?
Uncle John has been to Mongolia. Strýc John byl v Mongolsku.
I got out of the taxi, paid the fare, tipped the driver and ran into the railway station. Vystoupil jsem z taxíku, zaplatil jízdné, dal jsem taxikáři spropitné a vběhnul jsem do nádraží.
There’s been no time for it this year. Letos na to nebyl čas.
I haven’t seen him since that time. Od té doby jsem ho neviděl.
James Fenimore Cooper wrote 32 novels including The Last of the Mohicans. James Fenimore Cooper napsal 32 románů, včetně Posledního Mohykána.
Fiona lived in London from 2005 to 2008. Fiona žila v Londýně od roku 2005 do 2008.
The police have closed all the roads to the town centre. Policie uzavřela všechny cesty do centra.
I have lived here since 2005. Bydlím tady od roku 2005.
When did you last see Rhonda? Kdy jsi naposledy viděl Rhondu?
After school, Mark worked as a waiter. Po škole pracoval Mark jako číšník.
Guttenberg’s bible was the first book printed with movable type. Guttenbergova bible byla první kniha, která byla vytištěna pomocí knihtisku.
I met her downtown the other day. Onehdy jsem ji potkal ve městě.
Last weekend I went to visit my hometown. It has changed a lot. Minulý víkend jsem se byl podívat do svého rodného města. Hodně se to tam změnilo.
Jane has already spoken to him. Jana s ním už mluvila.
I haven’t typed on the typewriter for years. Už mnoho let jsem nic nepsala na psacím stroji.
I haven’t had breakfast yet. Ještě jsem nesnídal.
Karl Friedrich Benz constructed the first petrol engine car. Karl Friedrich Benz sestrojil první benzínový automobil.
We haven’t finished yet. Dosud jsme to neskončili.
I’ve caught a cold. Nachladil jsem se.
I haven’t played soccer for ages. Už dlouho jsem nehrál fotbal.
I met a lot of interesting people at that trade fair. Na tom veletrhu jsem potkal mnoho zajímavých lidí.
I haven’t seen Julia lately. Julii jsem poslední dobou neviděl.
I went past her house every day. Každý den jsem šel kolem jejího domu.
I have made some bad decisions this year. Tento rok jsem udělal pár špatných rozhodnutí.
Edwin Hubble discovered that there are more galaxies in space than our Milky Way. Edwin Hubble zjistil, že ve vesmíru je více galaxií, než naše Mléčná dráha.
Dan Brown has written six novels so far. Dan Brown napsal dosud šest románů.